วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2565
ซื้อในโครงการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง (ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง