วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนโครงการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๙๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง