วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงห้องว่างเป็นห้องเรียน ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตร Mini English Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมพื้นทางเดิน ชั้น๑ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารว่างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
เช่านั่งร้าน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง