วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ของกองการศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX CM ๓๐๕ DFI หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างรถแบ็คโฮ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างประดับไฟสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง