วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง