วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ๐.๘ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนหลักสูตร Mini English Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักหมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดโปรแกรมเครื่องชั่งพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านม้วนแบบ Blackout กันแสง ๑๐๐% จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง