วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ CENTRAL AIR ขนาด ๔๒,๓๒๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง