วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland ทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ โคมัตสุ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง