วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ถนนรอบบริเวณตลาดเทศบาล ๑ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตรและฝาบ่อพัก ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ NISSAN หมายเลขทะเบียน บง -๘๐๕๐ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อฝึกทักษะและหนังสือเสริมความรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๖,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างทำตู้รวบรวมขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างประดับไฟสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง