วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๘๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง