วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ โครงการข่าวสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ตามโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง