วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ที่ตั้งอยู่ในอาคารระบายน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำชุมชนทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง