วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำแผงกั้นอะคริลิคใส จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมห้องสุขาสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณกระดาษการ์ดคละสี ขนาด ๓๕ x ๒๑.๙ เซนติเมตร หนา ๓๐๐ แกรม พิมพ์ขาว ? ดำ ๒ หน้า จำนวน ๓,๔๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง