วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๓๐๓๓ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5396 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อป้ายจราจรให้รถในวงเวียนไปก่อน ขนาด ๘๐x๕๐ ซม. จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง