วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ ๘๘๕๖ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗
3  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2567
งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่๒
29  เม.ย. 2567
ซื้อยานำสลบและยาสลบพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง