วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2564
ซื้อเต็นท์พับผ้าโพลีเอสเตอร์ รุ่น T๒P โครงหนาสีขาว ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเชื่อมทางเท้าคันหินและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเทศบาล5 ถึงถนนเทศบาล15 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซักผ้าม่านพร้อมรีดอัดกลีบ จำนวน ๖ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาพ่นสารเคมี (หมอกควัน) ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงห้องว่างเป็นห้องเรียน ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตร Mini English Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง