วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล๖ เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๐๙ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก
30  ธ.ค. 2564
จ้างทำอาหารเช้า สำหรับถวายพระและผู้มาร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖,๖๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง