วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทองจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Covid ๑๙ จำนวน ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-5822 อ่างทอง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง