วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำนวน ๒ รายการ
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้งานกับสระว่ายน้ำ สวนน้ำเฉลิม-พระเกียรติฯ มีขนาดยาว ๑๕๐ เซนติเมตร กว้าง ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซ่อมท่อส่งน้ำของโรงสูบน้ำเสียที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง