วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กตค ๓๕๕ อ่างทอง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ว่ายน้ำ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ และเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะ 160,000 กม. พร้อมซ่อมแซม จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องกรองน้ำ โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง