วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๙ พร้อมติดตั้งที่อาคารเครื่องชั่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางสำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถตู้ โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อกระเป๋าผ้า สำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำนวน ๒ รายการ