วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง
20  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือและเนตรนารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAP) จำนวน 3 คัน (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือและเนตรนารี จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล๓ วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑ รายการ
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง