วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อแผงกั้นจราจรเหล็กพร้อมป้ายข้อความ เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒๔ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง