วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2564
ซื้อสารเคมีกำจัดยุง และทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อหน้ากากกรองสารเคมี และไส้กรองสำหรับหน้ากากกรองสารเคมีที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างติดตั้งเสาไฟ High Mast ความสูง 25 เมตร จำนวน 1 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๗๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๔๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารว่างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง