วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มลูกเสือสามัญ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือและ เนตรนารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง
20  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือและเนตรนารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAP) จำนวน 3 คัน (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)