วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อหนังสือเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
เช่านั่งร้าน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถยนต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
เช่ารถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง