วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนเข้าค่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและขึ้นทะเบียนสัตว์ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อหนังสือ โครงการห้องสมุดมีชีวิต จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง