วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อหนังสือเสริมทักษะและสื่อการเรียนรู้ โครงการจัดหาหนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างต่อเติมห้องทำงานสำนักงานกองช่าง เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล๕ ซอย๑ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจเบื้องต้นของการชำระภาษีต่างๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๓๕๕ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง