วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะ สีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๓๐ (๑๐๐) แอมปฺ์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวงและตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง