วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
ซื้อหนังสือ โครงการห้องสมุดมีชีวิต จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ ชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง