วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ บริเวณทางแยกทางเชื่อม ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง