วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักหมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดโปรแกรมเครื่องชั่งพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านม้วนแบบ Blackout กันแสง ๑๐๐% จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ Antigen Test Kit (ATK) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีม่วง บริเวณเต็นท์สำหรับประชาชน ในการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๘๕ เต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง