วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดกำลังเครื่องยนไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางชนิดแขนบูมยื่นข้าง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุง ระบบการจราจร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกไฟแดง ระยะที่๓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In-Place Recycling (ช่วงที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุง ระบบการจราจร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกไฟแดง ระยะที่๓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In-Place Recycling (ช่วงที่๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
6  ก.พ. 2566
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ มีถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
6  ก.พ. 2566
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ มีถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร และมีถังบรรจุโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
6  ก.พ. 2566
งานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
3  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง