วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ที่ตั้งอยู่ในอาคารระบายน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำชุมชนทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง