วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2566
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง
20  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างตรวจสอบงบการเงินสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๙๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง