วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องหมายทางข้าม(ทางม้าลาย) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง