วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ระยะที่๒
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
ซื้อยานำสลบและยาสลบตามโครงการควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง