วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวงและตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต บริเวณชั้น ๔ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๓๐๓๓ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง