วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะ สีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๓๐ (๑๐๐) แอมปฺ์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง