วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างตีเส้นล็อคตลาดสดเทศบาล ๑ และตลาดเทศบาล ๒ และจัดระเบียบที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อยานำสลบและยาสลบตามโครงการควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 50 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง