วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียของโรงสูบน้ำที่ ๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๙-๕๒-๐๐๐๑ (ข้างวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะ
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๓๕๔ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง