วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ ครั้งที่ ๓
7  มิ.ย. 2562
งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารและภายในอาคารบางส่วน สำนักงานเทศบาล เมืองอ่างทอง
7  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียของโรงสูบน้ำที่ ๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๙-๕๒-๐๐๐๑ (ข้างวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะ
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๓๕๔ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง