วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๑๔ รายการ
12  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบงานธุรการทั่วไป จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบงานธุรการวิชาการ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง