วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพ ทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเสียงแบบตามสายเดิมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๓๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก