วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างงานปรับปรุงทาสีรั้วสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จากเอกชน ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5825 จำนว 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง