วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-1466 อ่างทอง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๒๗ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๘๖๘ และหมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๔๕๕ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง