วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2565
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนเข้าค่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง