วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก
3  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โซฟา ชั้นหนังสือ) โครงการสร้างและพัมนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง ๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง