วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างรายงานการขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU MU-๗ EXCUTIVE หมายเลขทะเบียน กค ๖๗๘ อ่างทอง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดของเสียอันตราย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างดำเนินการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ให้กับโณงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารและภายในอาคารบางส่วน สำนักงานเทศบาล เมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อฟิล์มปรอทสะท้อนแสง อาคารโรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดของเสียอันตราย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง