วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ MOBILE PUMP จำนวน 3 เครื่องจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อรายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง