วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อฟิล์มปรอทสะท้อนแสง อาคารโรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ทะเบียนหมายเลข กข ๘๑๓๑ อ่างทอง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างทำอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งที่โรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง