วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บค ๘๗ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๖๓๗๓ อ่างทองจำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อหนังสือเสริมทักษะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ? ๖ ปีการศึกษา 256๓ โครงการจัดหาหนังสือเริมทักษะและสื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง