วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างทำอาหารเช้า สำหรับถวายพระและผุ้มาร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีทุบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 1127 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างประดับไฟราวกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อฟิล์มปรอทสะท้อนแสง อาคารโรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง