วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สีเหลืองสะท้อนแสงขนาดกว้าง ๒ นิ้ว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง NEW HOLLAND หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง