วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะ 160,000 กม. พร้อมซ่อมแซม จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องกรองน้ำ โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักที่ติดตั้ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง