วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในกองการศึกษาและขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเบาะรองนั่งโซฟา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง