วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น แผ่นซับเสียงติดตั้งที่ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซ่อมแซมจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ยี่ห้อ JUKI จำนวน ๑๕ เครื่อง
20  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บค ๘๗ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง