วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โซฟา ชั้นหนังสือ) โครงการสร้างและพัมนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง ๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๒๗ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง