วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง