วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๓๗๓๙ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร ถนนบ้านรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2563
จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพและคนชรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทท ๑๙๙ อ่างทอง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อและผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ถนนเทศบาล8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)