วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างรถแบ็คโฮ เพื่อใช้ในการดำเนินงานฝังกลบขยะในศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX CM ๓๐๕ DFI หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๓และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX P ๒๕๕ dw หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๕๘-๐๐๑๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 9028 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถแบ็คโฮหมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง