วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
ซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเสียงแบบตามสายเดิมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๓๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ โดยวิธีคัดเลือก
3  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง