วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 9028 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถแบ็คโฮหมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าไฮแมส จำนวน ๖ ต้น ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง