วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งที่โรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อเสื้อกีฬานักเรียน โครงการ English Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อหนังสือเสริมทักษะ (ภาษาอังกฤษ) โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอัังกฤษ (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)