วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 1127 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างประดับไฟราวกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อฟิล์มปรอทสะท้อนแสง อาคารโรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ทะเบียนหมายเลข กข ๘๑๓๑ อ่างทอง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างทำอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง